Danh mục

Saturday, March 4, 2017

Hướng dẫn thay đổi Port SSH

Để thay đổi Port mặc định của SSH Server (Port: 22), chúng ta có thể làm các bước sau:

Bước 1:

Tại SSH Client gõ lệnh:

service iptables stop

Bước 2:

Gõ lệnh:

nano /etc/ssh/sshd_config

- Trường hợp báo lỗi chưa có nano, bạn có thể gõ lệnh: yum install nano để cài.
- Sau đó, bạn sửa từ Port 22 sang Port bạn muốn, ở đây tôi gõ 221989
- Tiếp đến bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + X và gõ Y rồi nhấn phím Enter để xác nhận lưu file.

Bước 3:

Gõ lệnh:

nano /etc/sysconfig/iptables

- Bạn cũng sửa theo trình tự ở bước 2 để thay đổi sang Port mới.

Bước 4:

Gõ lệnh:

service sshd reload

- Lúc này SSHD Service sẽ tải lại để cập nhật cấu hình mới.

Bước 5

Để kiểm tra lại port có cập nhật chưa bạn có thể gõ lệnh:

netstat -tulpn | grep sshd

Kết quả:
tcp        0      0 0.0.0.0:221989               0.0.0.0:*                   LISTEN      4878/sshd
tcp        0      0 :::221989                    :::*                        LISTEN      4878/sshd

Nếu thấy Port 221989, thì bạn đã thành công rồi.

Bước 6: 

Khởi động iptables lên, bằng lệnh:

service iptables start

Chúc bạn thành công!